تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۱ | 11:3 | نویسنده : محسن نسب

 

آموزشگاه دکترحسابی

شادگان

زمان امتحان

مشخصات امتحان

تاريخ :     19 /10/91

درس:  علوم اجتماعي

ساعت :10 صبح

ياية: چهارم متوسطه          رشتة: علوم انساني

مدّت :   70 دقيقه

نوبت : اول

نام دبير:محسن نسب

مشخصات دانش آموز: نام و نام خانوادگي:                                            شمارة صندلي:

بارم

جواب سؤالات را فقط درپاسخنامه بنويسيد.

 

25/.

25/.

25/

25/.

25/.

25/.

1-صحيح يا غلط بودن عبارات زير را مشخص كنيد.

الف- بخش اجتماعی جهان انسانی هویتی فرهنگی داردواز آن با عنوان جهان فرهنگی یاد می شود.                            ص          غ

ب- امپریالیسم فرهنگی ازطریق اشغال نظامی جوامع  ضعیف شکل می گیرد .                                                      ص          غ

ج- اومانیسم از نتایج منطقی سکولاریسم  است . .                                                                                        ص          غ

د – فرهنگ جدید غرب با پیدایش فلسفه های روشنگری آغاز شد .                                                                   ص          غ

هـ - روشنگری مدرن با رویکرد عقل گرایانه ی خود به دئیسم منجر شد .                                                            ص          غ

و- هنرمندان دوران رنسانس به ابعاد روحانی و معنوی انسان  اهمیت دادند.                                                          ص          غ

 

 

5/.

 

 

5/.

 

 

5/.

 

5/.

 

2-باتوجه به سؤال هاي زير گزينة درست را انتخاب كنيد.

الف- ازنظر متفکران مسلمان ،جهان تکوینی همان .............است.

1)جهان انسانی که شامل دو بخش ذهنی و فرهنگی                     2)جهان عینی که شامل دوجهان طبیعی وفوق طبیعی                3)جهان عینی که شامل دو جهان فردی و اجتماعی                      4)جهان هستی که شامل دو جهان ذهنی وفرهنگی

ب- کدام گزینه ،از ویژگی ها وارزش های مهم یک فرهنگ مطلوب جهانی نمی باشد؟

1)معنویت                           2)حریُت                                  3)فردیت                                   4)عقلانیت

ج- مهم ترین ویژگی هستی شناختی فرهنگ غرب ....... است .

1) سکولاریسم                      2)اومانیسم                               3)ماتریالیسم                              4)آمپریستی

د- انقلاب صنعتی درچه قرنی ودر کدام کشور آغاز شد؟

1)قرن چهاردهم-فرانسه           2)قرن شانزدهم- یونان                 3)قرن هفدهم-آمریکا                 4)قرن هیجدم- انگلستان

 

 

 

5/.

5/.

5/.

5/.

3-جاهاي خالي رابا كلمات مناسب كامل كنيد.

الف-فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی وقومی عبورکرده ودر عرصه ی جهانی گسترش یابد........................ است .

ب-رویکردگزینشی جهان غرب به ابعادمعنوی ودینی،سبب پیدایش برخی نهضتهای جدیددینی شده که با عنوان ....................یاد می شوند

ج- شبکه روابط پایداری که دریک دوره ی تاریخی بین جوامع مختلف شکل می گیرد ، ..........................است .

د –دولت-ملت های جدیدنخستین بار در اروپای غربی پدیدآمدند وصورتی سکولار ودنیوی داشتند وهویت آنها اغلب........................... است.

 

5/.

5/.

5/.

5/.

5/.

5/.

5/.

4- سؤال هاي كوتاه پاسخ:

الف-به کدام بخش از جهان انسانی ، جهان ذهنی گفته می شود؟

ب- دونمونه از فرهنگ سلطه مثال بزنید .

ج- چرا جهانگشایی مغولان به جهانی شدن فرهنگ آنان منجر نشد؟

د- فلسفه ها وعقاید سکولار فرهنگ غرب به چند دسته تقسیم می شوند؟

هـ -رنسانس به چه معناست ؟

و- اندیشه ی سیاسی نوینی که در غرب براساس اصالت بخشیدن به انسان دنیوی شکل گرفت،چه نام گذاری شد؟

ز- بسط و گسترش فرهنگ اسلامی ، مرهون چه بود؟

 

 

صفحة ( 1 )

ادامة سؤالات در صفحة بعد.

 

آموزشگاه دکترحسابی

شادگان

زمان امتحان

مشخصات امتحان

تاريخ :     19 /10/91

درس:  علوم اجتماعي

ساعت :9 صبح

ياية: چهارم متوسطه          رشتة: علوم انساني

مدّت :   70 دقيقه

نوبت : اول

نام دبير:محسن نسب

مشخصات دانش آموز: نام و نام خانوادگي:                                            شمارة صندلي:

بارم

جواب سؤالات را فقط درپاسخنامه بنويسيد.

1

5-هرکدام از ویژگی ها وموارد ستون دوم جدول ذیل مربوط به کدام دوره ازدوره های ذکرشده درستون اول جدول می باشد؟ «می توانید با یک خط نشان به یکدیگر وصل کنید.»

ستون دوم: ویژگی ها

ستون اول:مراحل استعمار

الف-استعمارگران پنهان ومجریان آنها آشکارند.

ب- استعمارگران و مجریان هردو پنهان اند.

ج- هویت فرهنگی دیگر کشورها ،هدف قرار می گیرد.

د-اشغال سرزمین ها باتوسل به قدرت نظامی و سیاسی.

1-استعمارقدیم

2-استعمارنو

3-استعمارفرانو

75/0

6-از منظر قرآن ،درچه صورت، جهان عینی درهای برکات خود را به روی انسان ها می گشاید؟

1

7-منظور از فرهنگ حق چیست؟

75/0

8-قومی که دراثر تهاجم نظامی شکست می خورد،درچه صورت می تواند باردیگر استقلال سیاسی خودرا به دست آورد؟

 

1

9-عقاید و ارزش های اسلامی چگونه به فرهنگ بشری وارد شدند؟

 

 

5/1

10-استبداد تاریخی-قومی شکل گرفته درجهان اسلام چه تفاوت راهبردی با استبدادهای استعماری داشت؟

 

 

 

 

1

11-تفاوت حقوق بشر را در دو فرهنگ دینی و فرهنگ اومانیستی بیان کنید.

 

 

1

12-به چه دلیل با پیدایش فلسفه های روشنگری ، سکولاریسم به عمیق ترین لایه های فرهنگی غرب راه پیدا می کند؟

 

1

13-درفرایند تکوین نظام نوین جهانی چه مراحلی  رخ داد؟«دومورد کافی»

 

1

14-نظام اقتصادی کشورهای غیر غربی در دوران استعمار چه ویژگی هایی پیدا کرد؟«دو مورد کافی»

 

 

1

15- به چه منظوری ،غرب به تربیت نخبگان کشورهای غیر غربی  می پردازد؟

 

20

صفحة(2)

موفق باشيد!

   • آی تی ایران
  • قالب بلاگ اسکای